Regulamin

Regulamin

Małopolskiego Ośrodka Sportów Motorowych
Toru „SPEED RACE” Tarnów

1. Małopolski Ośrodek Sportów Motorowych – Tor Speed Race Tarnów prowadzony jest przez TTSK K-TEAM Tarnów, zwanym jest dalej Organizatorem.

2. Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie winni zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zasadami bezpieczeństwa oraz bezwzględnie się do nich stosować. Na potwierdzenie, czego złożą własnoręczny podpis pod przygotowanym przez Organizatora oświadczeniem, co oznaczać będzie jego pełną akceptację. Organizator umieszcza regulamin w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich potencjalnych Uczestników. Przez Uczestników rozumie się osoby, które będą korzystały z jazdy na torze.      

3. Tor stanowi wytyczona przez Organizatora trasa do poruszania się podczas jazdy. Z toru mogą korzystać osoby w wieku od 5 lat i odpowiednich warunkach fizycznych. Uczestnicy niepełnoletni mogą korzystać z toru wyłącznie za zgodą swoich opiekunów. Do korzystania z toru niezbędne jest przeszkolenie.

4. W szczególnych przypadkach Organizator może pozbawić jazdy osobę, która dopuszcza się naruszenia niniejszego Regulaminu i zasad bezpieczeństwa lub nie stosuje się do nakazów i wskazówek Organizatora. 

5. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem kartingowym. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy. Organizator odmówi jazdy osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów (badań). Uczestnik biorący udział w jeździe, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z toru.

6. Uczestnik zapewnia, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą negatywnie wpłynąć na jego jazdę, ponieważ może ona stwarzać szczególne zagrożenie dla osób z chorobami serca i szyi lub pleców, a także kobiet, które są w ciąży. Jeśli zachodzi taka wątpliwości co do swojej zdolności do udziału w jazdach, należy skonsultować się z lekarzem przed wizytą na torze. 

7. Na terenie toru obowiązuje zakaz: palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, używania środków odurzających, wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych, przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla Uczestników, wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowujących się w sposób agresywny lub zagrażający bezpieczeństwu pozostałych Uczestników.

8. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do niniejszego Regulaminu i zasad bezpieczeństwa, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, sygnalizacji świetlnej, flag sygnalizacyjnych, a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem się do jazdy oraz kierunkiem ruchu pojazdów:

* Uczestników przez cały czas trwania jazdy (wyścigu) obowiązuje noszenie kasku ochronnego na głowie.

Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy (wyścigu) lub jego awarii. 

* W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii należy zasygnalizować taką sytuacje przez uniesienie prawej ręki do góry. Pomocy udzielą wyznaczeni pracownicy obsługi toru najszybciej jak to będzie możliwe w bezpieczny sposób. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego. 

* Podczas korzystania z jazdy Uczestników obowiązuje absolutny zakaz żucia gumy do żucia bądź innych substancji.

Uczestników obowiązuje absolutny zakaz jazdy z takimi częściami garderoby jak (szaliki, chustki, luźne bluzki itp.) które mogły by zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy związać.                                                                                                                                                         

* Należy pamiętać również o luźnych elementach, które nie są dozwolone na torze. Przed wejściem do pojazdu, należy upewnić się, że rzeczy osobiste, takie jak klucze, monety, telefony komórkowe, itp, są przechowywane w szczelnie zamkniętej kieszeni, w szafce lub w innym bezpiecznym miejscu. 

* Uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia i przechowywania odzieży, toreb, plecaków i innych rzeczy wniesionych na teren toru w wyznaczonych szafkach, zamykanych na klucz. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież, zgubienie lub zniszczenie.                                                                                     

* Ponadto należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach, w butach na wysokim obcasie lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy. Wszyscy kierowcy muszą nosić zamknięte buty podczas wyścigów. 

Obowiązuje bezwzględny zakaz uderzania w inne pojazdy i spychania na bandy oraz manipulowania przy sprzęcie i niszczenia go. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd. Ponadto Uczestnik zostanie obciążony kosztami naprawy uszkodzonego sprzętu.

* Uczestnicy wykazujący niebezpieczne i agresywne oraz obraźliwe i niekulturalne zachowanie wobec innych osób podczas jazdy nie będą tolerowani na obiekcie i takie zachowanie skutkować będzie natychmiastowym usunięciem Uczestnika z toru.

* Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kołnierzu ochronnym szyi – dzieci poniżej 10 lat, start po odpowiednim sygnale, niezwłoczne zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy, zachowanie szczególnej ostrożności, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez Organizatora. 

* Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz zapewnia, że wie, iż w tylnej prawej części gokarta obok siedzenia znajduje się jednostka napędowa na którą należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę, którą osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia. 

9. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o każdych zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach oraz o zachowaniu się niezgodnym z Regulaminem i zasadami korzystania z toru innych Uczestników. 

10. Uczestnik, lub jego opiekun ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste, czy majątkowe spowodowane przez siebie lub podopiecznego podczas użytkowania toru. 

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez Uczestników do niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, sygnalizacji świetlnej i flag sygnalizacyjnych, nakazów i wskazówek obsługi. Każdy Uczestnik jazdy korzysta z toru na własną odpowiedzialność, jest świadomy konsekwencji nie przestrzegania Regulaminu, i nie będzie miał prawa rościć pretensji do Organizatora w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub mieniu.

12. Uczestnicy wyrażają zgodę na: monitorowanie ich pobytu za pomocą kamer przemysłowych i wykorzystanie tych nagrań w sytuacjach spornych między Organizatorem, a Uczestnikiem oraz wykonywanie zdjęć i filmów w celach marketingowych i reklamowych oraz publikację ich na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora.

13. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie za zgodą Organizatora i to wyłącznie na prywatny użytek. Organizator nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań i zdjęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związanych z upublicznieniem wizerunku przez osoby trzecie.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione bez nadzoru na terenie toru rzeczy i przedmioty

15. Opłatę za trening – jazdę szkoleniową oraz czas ich trwania ustala Organizator. Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kierunku trasy przejazdu, kolejności jazdy jak i odstępie czasu miedzy startującymi oraz czasie przerwy w działaniu toru, ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty. 

16. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Unieważnienie któregokolwiek z punktów nie unieważnia całego Regulaminu. 

17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.

Znaczenie flag sygnalizacyjnych:

Flaga niebieska – Przepuść wyprzedzających – kierowca musi zjechać na prawo, zwolnić i przepuścić szybszą osobę.
Flaga żółta – Zagrożenie na trasie, wystąpiło niebezpieczeństwo – kierowcy muszą ograniczyć prędkość, absolutny zakaz wyprzedzania.
Flaga zielona – Tor wolny, odwołanie zagrożenia.
Flaga czerwona – Zatrzymanie wyścigu, tor zamknięty – wszyscy stop, lub wolny zjazd do boksów.
Flaga czarno-biała – Ostrzeżenie zawodnika za niesportową jazdę.
Flaga czarna – Wykluczenie zawodnika. Wskazany kierowca ma natychmiast, wolno zjechać do boksów.
Flaga w czarno-białą kratę „szachownica”: Koniec wyścigu – kierowcy mają wolno dokończyć okrążenie i bardzo wolno zjechać do boksów.